Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

CO2 Prestatieladder

Kouwenberg Infra BV is een bedrijf dat werkzaam is in het uitvoeren van horizontaal sleufloze technieken en aanverwante GWW-werkzaamheden waaronder werken in de risicogebieden in de railinfra.

Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO₂-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de prestatieladder van SKAO kan een CO₂-bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie. Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen inzicht, CO₂-reductie, transparantie en initiatieven.

Inzicht

De CO₂-emissie (footprint) van Kouwenberg Infra geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen weer die wij in een jaar uitstoten. Omgerekend is dit de CO₂-productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen die wij kunnen beïnvloeden. Dit zijn onder andere het elektriciteitsverbruik en de gereden kilometers met privé en zakenauto’s. Het jaar 2012 wordt gezien als basisjaar.

Doelstelling CO₂-reductie
Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO₂-prestaties geborgd in het KAM-beleid van Kouwenberg Infra en extern twee maal per jaar via de website.

  • Intern bekend maken dat Kouwenberg Infra het CO₂-verbruik wil reduceren binnen de hele organisatie met de reductiedoelstellingen en het beleid.
  • Interne rapportage met betrekking tot de voortgang van de doelstellingen.
  • Interne communicatie over de CO₂-footprint scope 1, 2 en 3 met reductiebeleid.
  • Externe communicatie over CO₂-footprint via de website.
  • Blijvende aandacht voor de aanschaf en vervanging van energiezuinige voertuigen.
  • Blijvende aandacht voor de planning van voertuig bewegingen en het combineren van transport.
  • Inventariseren of het mogelijk is het gas dan wel elektra verbruik met een meter per bouwkeet te registreren.
  • Nadere inventarisatie van de materialen en middelen om het brandstofverbruik te inventariseren.
  • Een koppeling te maken tussen de gerealiseerde omzet en het verminderen van het brandstofverbruik. Wanneer Kouwenberg Infra een omzetstijging heeft van 10%, is een brandstofvermindering haalbaar van 0,5% in scope 1 en een reductie van CO₂ uitstoot van 0,5% in scope 2.
  • Inventariseren of “het nieuwe rijden” voor chauffeurs en het nieuwe “draaien” voor kraanmachinisten, mogelijk is. Dit is een keteninitiatief voor het verminderen van de CO₂-uitstoot.

Transparantie
Kouwenberg Infra onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage en website.

Participatie
Kouwenberg Infra neemt actief deel aan het keteninitiatief VLARIO werkgroep 8 en Duurzaam Collectief

Voor verder informatie betreffende onze deelname aan de CO² – Prestatieladder verwijzen wij u naar het skao.

Documenten ter download:

Kouwenberg Infra | CO2 prestatieladder

CO₂ Footprint


Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.