Uw partner in open front boringen en sleufloze technieken

CO2 Prestatieladder

Kouwenberg Infra BV is een bedrijf dat werkzaam is in het uitvoeren van horizontaal sleufloze technieken en aanverwante GWW-werkzaamheden waaronder werken in de risicogebieden in de railinfra.
Door het energieverbruik kritisch te beoordelen werken wij aan het verkleinen van de CO₂-footprint (de totale hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen per jaar).

Via de CO2-prestatieladder van SKAO wordt het CO₂-bewust certificaat behaald worden waarmee aangetoond wordt in hoeverre het beleid is doorgevoerd in de organisatie.
Er wordt hierbij gekeken naar de vier onderdelen:

 • Inzicht
 • Reductie
 • Transparantie
 • Initiatieven

Inzicht
De CO₂-emissie (footprint) van Kouwenberg Infra geeft de totale hoeveelheid broeikasgassen weer die wij in een jaar uitstoten. Omgerekend is dit de CO₂-productie die vrijkomt onder andere bij het verbruik van fossiele brandstoffen die wij kunnen beïnvloeden. Dit is onder andere het brandstof verbruik voor materiaal, materieel en personenvervoer. Het jaar 2012 wordt gezien als basisjaar.

Doelstelling CO₂-reductie
Daarnaast is het interne kwaliteitssysteem inclusief CO₂-prestaties geborgd in het KAM-beleid van Kouwenberg Infra en extern twee maal per jaar via de website. Wij willen onze doelstellingen bereiken middels:

 • Intern bekend maken dat Kouwenberg Infra het CO₂-verbruik wil reduceren binnen de hele organisatie met de reductiedoelstellingen en het beleid.
 • Interne rapportage met betrekking tot de voortgang van de doelstellingen.
 • Interne communicatie over de CO₂-footprint scope 1 en 2 met reductiebeleid.
 • Externe communicatie over CO₂-footprint via de website.
 • Inzet van zuiniger en schoner materieel.
 • Bij aanschaf nieuwe bedrijfswagens en of personenauto’s rekening houden met energielabel, verbruik en uitstoot.
 • Bewustwording bij de medewerkers van het effect op het gebruik van het materieel en het wagenpark.
 • Effectief plannen van personenvervoer en transport.
 • Werknemers stimuleren ten aanzien van het zuinig omgaan met materiaal, verbruik van gas en elektriciteit.
 • Verlichting in werkplaats en loods vervangen door zuinige LED lampen.
 • Inventariseren naar het toepassen van accupakketten/hybride pakketten om elektriciteit te leveren op projectlocaties.
 • Inventariseren naar het toepassen van elektrisch wagenpark.
 • Registreren van dieselverbruik per voertuig en meest reductiepotentieel onderzoeken.
 • Kouwenberg Infra heeft de doelstelling om voor 2020 een besparing van 3,8% ten opzichte van het basisjaar te realiseren. Dat wil zeggen dat we 0,5% willen besparen ten opzichte van 2019.

Transparantie
Kouwenberg Infra onderzoekt, evalueert en presenteert de gegevens openbaar via rapportage, de website en het SKAO.

Participatie
Kouwenberg Infra neemt actief deel aan de volgende keteninitiatieven:

Voor verder informatie en documentatie betreffende onze deelname aan de CO² – Prestatieladder verwijzen wij u naar onze bedrijfspagina op het SKAO.

Kouwenberg Infra | CO2 prestatieladder

CO₂ Footprint

 

 

.         

Milieubewust bezig zijn eist dagelijks keuzes maken. Ondanks ons vele oranje zijn wij zuinig op groen.